Zariadenie pre seniorov

Zariadenie pre seniorov je určené ľudom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby (stupeň odkázanosti je najmenej IV) a pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú sústavnú dvadsaťštyrihodinovú starostlivosť inej osoby.

Zariadenie pre seniorov je určené ľudom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby (stupeň odkázanosti je najmenej IV) a pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú sústavnú dvadsaťštyrihodinovú starostlivosť inej osoby. .

V zariadení poskytujeme:

  1. odborné činnosti – najmä pomoc pri odkázanosti prijímateľa na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia,
  2. obslužné činnosti – ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie,
  3. ďalšie činnosti – záujmovú činnosť a iné.

V Zariadení pre seniorov v Prešove zabezpečujeme ošetrovateľská starostlivosť. V Zariadení pre seniorov vo Veľkom Šariši zabezpečujeme ošetrovateľská starostlivosťprostredníctvom ADOS. Zabezpečujeme tiež sociálnu rehabilitáciu, aktivity pre sebarealizáciu, zvýšenie samostatnosti a udržanie sebaobslužných činností.

Každý deň seniora je naplnený rôznou záujmovou aktivitou, ktorá ho posilňuje a nevyčerpáva. Do činnosti sa prijímatelia zapájajú striedavo podľa toho, čo ich viac baví a zaujíma. Záujmová činnosť je zabezpečovaná na základe požiadaviek, záujmov a záľub prijímateľa sociálnej služby, možností zariadenia. Noví prijímatelia zariadenia majú trojmesačnú adaptačnú fázu a do aktivít sa zapájajú postupne a nenásilne. 

Prijímatelia majú v rámci záujmovej činnosti možnosť zúčastňovať sa rôznych druhov skupinových a individuálnych aktivít:

– aktivizácia hudobnými technikami, tancom a výtvarnými technikami

– reminiscencia, tréning pamäte/kognitívne cvičenia

– koncentračno – pohybové cvičenia

– zmyslová stimulácia, pobyt v senzorickej miestnosti

– duchovné aktivity

– medzigeneračné aktivity (oslavy, spoločné posedenia, predstavenia)

Ako vybaviť poskytovanie sociálnej služby v zariadení?

Zariadenie pre seniorov podľa § 35 zákona č. 448/2008 Z. z.: žiadateľ potrebuje posúdenie svojej obce/mesta o odkázanosti na sociálnu službu s min. IV. stupňom odkázanosti.

Podáva si tiež žiadosť v  zariadení alebo digitalne: https://dods.sk/ziadost?id=dbb04

Pre bližšie informácie odporúčame kontaktovať na 051/749 8850 alebo nás navštíviť osobne v čase o 8.00 alebo o 13.00.