Sociálne služby: Rehabilitačné stredisko

V Rehabilitačnom stredisku poskytujeme podporu pri získavaní alebo prehlbovaní zručností potrebných k samostatnému životu. Centrum funguje v pracovných dňoch od 7:00 do 15:30 a program je rozdelený na dopoludňajšiu a poobedňajšiu časť.

V Rehabilitačnom stredisku poskytujeme podporu pri získavaní alebo prehlbovaní zručností potrebných k samostatnému životu. Centrum funguje v pracovných dňoch od  a program je rozdelený na dopoludňajšiu a poobedňajšiu časť. Dopoludňajšia časť obsahuje individuálne činnosti, ergoterapiu a hlavnú dennú aktivitu. Poobedňajšia časť je venovaná skupinovým aktivitám, krúžkom, individuálnym rozhovorom. Realizujeme tiež akcie, stretnutia, besedy, prednášky, zúčastňujeme sa podujatí, výletov a výmenných pobytov.

Na dosiahnutie cieľov využívame aj tieto špecializované aktivity:

1) Sociálne poradenstvo: Služby sociálneho poradenstva sú zamerané na individuálne potreby, pričom sa snažíme uplatňovať metodiku prístupu zameraného na človeka. V praxi sa preto snažíme o podporu začlenenia mladých podľa individuálnych potrieb cestou vytvárania podporných skupín.

2) Tréningové centrum: Prípravu na prácu realizujeme v rámci projektu Tréningové centrum. V pracovných tímoch si pod vedením skúsených zamestnancov môžu vyskúšať rôzne práce – napr. upratovanie, žehlenie, nakupovanie, prácu v záhrade alebo kancelárii. O nadobudnutých zručnostiach získajú osvedčenie a hodnotenie ich práce.

Pri našej práci sa snažíme dodržiavať tieto zásady:

  • Podpora samostatnosti: Rešpektujeme právo na samostatné rozhodnutia mladých.
  • Spolupráce s okolím: Snažíme sa pracovať s mladými, ale aj ich okolím a rodinou.
  • Jedinečnosť mladých: Uvedomujeme si individuálne predpoklady, vlastnosti a jedinečnosť každého. Hľadáme preto vhodné spôsoby a mieru podpory vzhľadom k jeho individualite.

Sociálne služby poskytujeme podľa § 37  zákona č. 448/2008 Z. z o sociálnych službách.

Ako vybaviť poskytovanie sociálnej služby v rehabilitačnom stredisku?

Žiadateľ potrebuje posúdenie odboru sociálnych vecí príslušného samosprávneho kraja (VÚC) o odkázanosti na sociálnu službu so s minimálne II. stupňom odkázanosti. Podáva si tiež žiadosť v rehabilitačnom stredisku, pre bližšie odporúčame navštíviť nás osobne alebo kontaktovať na 051/749 8850.

 Kontakt: rehabilitacnestredisko@barlicka.sk, 051/ 7498 850