Zariadenie opatrovateľskej služby

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.

Zariadenie opatrovateľskej služby je určené ľudom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby (stupeň odkázanosti je najmenej II) a pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú sústavnú dvadsaťštyrihodinovú starostlivosť inej osoby. .

V zariadení poskytujeme:

  1. odborné činnosti – najmä pomoc pri odkázanosti prijímateľa na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia,
  2. obslužné činnosti – ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie,
  3. ďalšie činnosti – záujmovú činnosť a iné.

V Zariadení v Prešove zabezpečujeme ošetrovateľská starostlivosť. Zabezpečujeme tiež sociálnu rehabilitáciu, aktivity pre sebarealizáciu, zvýšenie samostatnosti a udržanie sebaobslužných činností.

Prijímatelia majú v rámci záujmovej činnosti možnosť zúčastňovať sa rôznych druhov skupinových a individuálnych aktivít:

– aktivizácia hudobnými technikami, tancom a výtvarnými technikami

– reminiscencia, tréning pamäte/kognitívne cvičenia

– koncentračno – pohybové cvičenia

– zmyslová stimulácia, pobyt v senzorickej miestnosti

– duchovné aktivity

– medzigeneračné aktivity (oslavy, spoločné posedenia, predstavenia)

Ako vybaviť poskytovanie sociálnej služby v zariadení?

Žiadateľ potrebuje posúdenie svojej obce/mesta o odkázanosti na sociálnu službu s min. II stupňom odkázanosti.

Podáva si tiež žiadosť v  zariadení alebo digitalne: https://dods.sk/ziadost?id=dbb04

Pre bližšie informácie odporúčame kontaktovať na 051/749 8850 alebo nás navštíviť osobne v čase o 8.00 alebo o 13.00.