2015

„Vodičák na vozíček“

Cieľom projektu „Vodičák na vozíček“ je prostredníctvom vzdelávacej aktivity (tréning obsluhy vozíka) budovať mosty medzi majoritnou študentskou mládežou a mladými ľuďmi s postihnutím.

Cieľom je realizácia vzdelávacej aktivity s obsahom praktických zručnosti v oblasti obsluhy mechanického a elektrického vozíka. Vzdelávanie môže byť súčasťou predmetov  Náuky o spoločnosti, Etiky, príp. špecializovaných predmetov stredných škôl, gymnázií alebo vysokých škôl.

Projekt „Vodičák na vozíček“ je dobrým štartom a  možným zdrojom príjmu pre organizáciu a mladých s postihnutím v budúcnosti.  Pri vzdelávacom procese na školách vystupujú ako školitelia konkrétne mladí ľudia s postihnutím, čo pre viacerých bude prvé zamestnanie v ich živote.   

Projekt Bez bariér n.o. s názvom „Vodičák na vozíček“

Projekt Vodičák na vozíček bol podporený sumou 4.973,- EUR z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation.

Cieľom projektu Vodičák na vozíček je posilnenie zraniteľných skupín“. V roku 2015 vzdelávacou aktivitou prešli študenti 2 a 3 ročníka škôl Strednej zdravotnej školy sv. Bazila Veľkého, Spojenej školy Tarasa Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským, Súkormného športového gymnázia ELBA a gymnázia bl. Gojdiča. 

 

Pracovné tímy

V rámci pracovného dňa sú zamestnanci rozdelení do rôznych tímov – napr. upratovanie, žehlenie, nakupovanie,prácu v záhrade alebo kancelárii.

 

2014

Výmena Poľsko

Naši mladí zamestnanci sa zúčastnili bilaterálnej mládežníckej výmeny v poľskom meste Nowý Sacz, ktorej cieľom bola podpora nezávislého života mladých ľudí so zdravotným postihnutím (telesným a/alebo mentálnym) zo Slovenska a Poľska. 

Hlavným zámerom bolo posilniť sebavedomie mladých, zdieľať skúsenosti zo samostatného života, vytvoriť nové priateľstvá pre vzájomnú súdržnosť a podporu a podporiť kreatívne riešenie problémov. Mladí si mohli vyskúšať žiť 10 dní bez pomoci rodičov, zažili rôzne zábavné a rolové hry, tímbildingové aktivity, zúčastnili sa diskusií a zažili interkultúrne učenie v praxi