Bez bariér n.o.

Nezisková organizácia Bez bariér, n.o., ktorá sídli v centre sociálnych služieb na ul. Matici slovenskej 13 v Prešove, je založená za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb:

a. poskytovanie zdravotnej starostlivosti,  
b. poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť, 
c. ochrana ľudských práv a základných slobôd, 
d. vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, 
e. tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia  obyvateľstva, 
f. služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti

Svojou činnosťou  sa snažíme likvidovať bariéry, ktoré bránia ľuďom so špeciálnymi potrebami uplatniť sa v spoločnosti. Už 15 rokov tak zvyšujeme kvalitu života ľuďom so zdravotným znevýhodnením, podporujeme ich v úsilí o samostatný život a integráciu do spoločnosti, toho času v rámci Rehabilitačného strediska a v rámci podpory zamestnanosti aj v chránenej dielni.

V posledných rokoch sa združenie snaží nadobudnuté skúsenosti zúročiť a posunúť ich aj ďalšej generácii rodičov. Otvorili sme preto Centrum včasnej intervencie pre rodiny s deťmi s postihnutím. Snažíme sa aplikovať metódy prístupu zameraného na človeka a do našej činnosti začleňovať rôzne inovatívne prístupy, napr. moderné terapie a nové metódy.

Od roku 2010 sa tiež venujeme starším v Dennom stacionári vo Veľkom Šariši. Spolu s CSS Radosť n.o. sme tak vytvorili vzájomne prepojený systém podpory seniorov, v ktorom je možné vybrať si druh a úroveň podpory, akú starší človek potrebuje.